Rede de Centros Singulares de Investigación (RCSI)

Campus Vida integra unha Rede de Centros Singulares de Investigación, especializados en diferentes ámbitos complementarios das Ciencias da Vida e organizados para garantir o equilibrio produtivo entre excelencia científica e impacto socioeconómico.

O obxectivo principal destes Centros, é incrementar a capacidade e impacto da actividade investigadora dentro da cadea de valor coñecemento-valorización-innovación e xerando impacto científico, social e económico.

Os Centros Singulares de Investigación organízanse e actúan de acordo aos seguintes principios básicos:

  • Investigación interdisciplinar en áreas estratéxicas cunha clara orientación á transferencia de coñecemento e a xeración de retornos á sociedade.
  • Asesoramento continuado por parte de comisións científicas externas de primeiro nivel, que participan tanto na definición temática do centro coma no proceso de selección de investigadores e na avaliación continuada da actividade investigadora.
  • Actividade científica baseada nunha planificación estratéxica rigorosa e mecanismos de financiamento ligados ao cumprimento de obxectivos.
  • Dirección científica executiva e eficaz, que coordine as capacidades dos grupos de investigación para lograr os obxectivos comúns que se formulen para o centro.
  • Xestión profesional da actividade do centro a través dun responsable de xestión da investigación e dun sólido equipo de apoio técnico e administrativo.
  • Tamaño medio (entre 100 e 300 investigadores)

 

  • Órgano de Goberno: Comisión Reitora e máximo órgano de decisión, integrada pola representación institucional e a participación dos axentes sociais, económicos e empresariais asociados a Campus Vida.
  • Órgano(s) de Dirección: Cun Director Científico que poderá nomear, se é o caso, responsables de programa con responsabilidades na coordinación das súas respectivas unidades de investigación.
  • Órgano de Xestión: Xestor Técnico con competencias na xestión económica, administrativa e de persoal e a xestión técnica especializada da investigación.
  • Órgano de asesoramento: Comisión Científica Externa, constituída por investigadores de máximo prestixio e con experiencia en dirección científica, alleos á USC.